ยินดีต้อนรับสู่......ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน)
 
 
 
 
 
 
 
เจ้าหน้าที่และเกาตรกรจากแขวงไชยบุรี สปป.ลาว ศึกษาดูงานการแปรรูปยาง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม- 1 พฤศจิกายน 2556
 
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย
(พืชสวน) จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร"การกรีดยาง ทำยางแผ่นและยางก้อนถ้วย" ระหว่างวันที่ 21-25 ตุลาคม 2556ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดหนองคาย(พืชสวน) ประกาศรับสมัคร เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร"การกรีดยาง ทำยางแผ่นและยางก้อนถ้วย"
ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2556 นี้
 
 
 
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดหนองคาย (พืชสวน)
15  หมู่ที่  2  ตำบลพระธาตุบังพวน  อำเภอเมือง  จังหวัดหนองคาย  43100
โทร 08-6459-8051  โทรสาร  08-6459-8052
ติดต่อ   E-mail : aopdr01.@doae.go.th  หรือ Web  Master  junsuda_09@hotmail.com

19-Nov-2013